תקנון שימוש באתר myescape.co.il

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר myescape.co.il (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה מוצר ו/או שירות, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין MyEscape (להלן: "מפעילת האתר"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

גלישה באתר ו/או פנייה לקבלת שירותים המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.

שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

האתר מוגש לך AS-IS. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים.

הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי מפעילת האתר מעביר את המידע לצדדים שלישיים לצורך יצירת קשר ומתן השירותים.

מפעילת האתר אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים ולפיכך השירותים והמוצרים מסופקים על ידי ספקי צד שלישי עמם מפעילת האתר עומדת בקשר

פרסום השירותים על ידי מפעילת האתר אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה לרכוש את השירותים, ואינו מעיד על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם, אמינותם או חוקיותם של השירותים. מובהר בזאת כי מפעילת האתר אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן השירותים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למחיר, לאיכות השירות או המוצר שסופק ללקוח על ידי ספקי צד שלישי בעקבות הפניה דרך האתר של myescape.co.il.

יודגש כי אין בקבלת פנייה ו/או הצעת מחיר ו/או ייעוץ כדי להוות אסמכתא המעידה לגבי התקשרות הלקוח עם מפעילת האתר.

הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק השירות הרלוונטיים.

מדיניות פרטיות.

מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה.

1.       המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים קשורים, לצורך אספקת השירותים והמוצרים.

עברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי גלישה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו.

מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.